ویزا چک

همچنانکه بازرگانی دارای دوبخش داخلی وخارجی میباشد بالطبع دریافت وپرداخت های مالی نیز به دوبخش ریالی وارزی تقسیم میگردد.  و باز هم همچنانکه دولت مردم عادی را ازسرمایه گذاری در احتکار فیزیکی ارز های پر مصرف باز میدارد.  درمقابل حمایت همه جانبه خود را از صادرات غیر نفتی جهت ارز آوری و تقویت بازرگانی خارجی به کار میبندد.  البته برای بازرگانان کشورمان بطور خاص به دلیل محدودیت های بیشمار در امور ویزا برای ورود به کشورهای مختلف،همچنین موانع موجود در گشایش خطوط اعتباری و…….. توسط برخی جریانات سلطه طلب بین‌المللی ، امکان حمایت های کامل دولت از آنها وجود ندارد. دیر زمانی است که برنامه ریزی بر آن است که حلقه فشارهای مالی روز بروز بر دولت و ملت ما بیشتر شود زیرا از اینکه ما قدرت اول منطقه هستیم ،برای بسیاری از دولت‌ها آزار دهنده است.  به همین دلیل یک روز بدلیل توسعه در بخش هسته‌ای ، یک روز بابت آزمایش موشکی و یک روز بابت صدور انقلاب…….. مارادر فشارهای مختلف قرارمیدهند. شاید مشکل آنها مردمان هستند و یقینا هستند.  خب ، مطمئنا در منطقه ، جنگی رخ نخواهد داد زیرا ، ضرر اول متوجه بازیگران متحد آمریکا در منطقه خواهد بود.
اما سناریوی جدید ، سناریوی به انزوا کشاندن ایران درجهت عدم دسترسی به منابع ارزی خواهد .  یعنی جنگ ما جنگ فیزیکی نخواهد بود . بلکه یک جنگ تمام عیار اندیشه هاست و سلاح برنده در این جنگ متشکل از یک یا چند راهکار تلفیقی از دانش آکادمیک در زمینه های مالی،فن آوری اطلاعات و تجربه عملی است. در پست های بعدی گاها به وضوح و یا بنا به مصلحت ، بطور تلویحی از استراتژی مورد نظرم در این جنگ نه چندان نرم خواهم نوشت ، توصیه میکنم قسمت های آتی را حتما با ما باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *